دکتر عباس تیموری

a_teimoory@yahoo.com
Tel. 0098-31-33521804-6 Fax: 0098-31-33521802
https://scholar.google.com/citations?user=-jqiUUwAAAAJ&hl=en
Email: a_teimoory@yahoo.com,a_teimouri@pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور اصفهان
استاد
شیمی آلی
صنعتی اصفهاندکتریشیمی آلی  
صنعتی اصفهانارشدشیمی الی  
صنعتی اصفهانارشدشیمی الی  
آموزشیPayame Noor University (PNU), Isfahan, P.O.Box: 8188913451, Iran Faculty Member86now
مقالات منتشر شده در نشریات ISI84 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه26 مورد مشاهده
اصول مهارت در شیمی آلی1390ترجمهسخنوران
چشم اندازي به واكنشهاي نامدار در شيمي آلي با رويكرد طيف سنجي و طيف بيني1396ترجمهسنا
شيمي آلي آزمايشگاهي جلد اول1394ترجمهسنا
مبانی شناسایی ترکیبات آلی با فنون طیف بینی و طیف سنجی1392تالیفانتشارات سنا
شیمی آلی/ جنیس گورزینسکی اسمیت؛ جلد دوم1391ترجمهسخنوران
واکنش‌های نامدار در شیمی آلی از A تا Z1395تالیفانتشارات سنا
شيمي آلي آزمايشگاهي جلد دوم1395ترجمهسنا
شیمی آلی/ جنیس گورزینسکی اسمیت؛ جلد سوم1391ترجمهسخنوران
شیمی آلی برای رشته های مهندسی و کشاورزی1393تالیفدانشگاه پیام نور
شیمی آلی/ جنیس گورزینسکی اسمیت؛ جلد اول1391ترجمهسخنوران
(ساير موارد) سنتز مشتقات زانتان دي اون و دي هيدروپيريميدون با استفاده از اسيدهاي جامد (خاك رس، زئوليت، زيركونيا و ...) به عنوان كاتاليست 1390.06.13 1392.04.16  ناظر علمی :
(كاربردي) سنتز سه جزئي a- آمينوفسفوناتها با استفاده از كاتاليست جامد اسيدي 1391.02.30 1392.04.29  ناظر علمی :
(كاربردي) ساخت داربست هاي كامپوزيتي با استفاده از فيبروين ابريشم 1392.08.25 1392.11.26قربانيان ليلا ، نجفي عليرضا ، عمادي رحمت اله کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) طراحي، آماده سازي و شناسايي داربست هاي كامپوزيتي كيتوسان 1393.10.27 1394.03.02نجفي چرمهيني عليرضا ، عمادي رحمت اله ، قربانيان ليلا ناظر علمی :
سنتز مشتقات ايميدازول، اكسازول، تيازول با استفاده از اسيدهای جامد (خاك رس، زئوليت، زيركونيا و...) به عنوان کاتاليست  ناظر علمی :
(كاربردي) سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت دو جزئي و سه جزئي كيتوسان و كاربرد آن بعنوان جاذب براي يون فلورايد و نيترات 1393.08.24 1394.02.05حبيب الهي سعيد-371013 ، نجفي چرمهيني عليرضا ، فاضل نجف آبادي محمود-465265 ناظر علمی :
(كاربردي) كاربرد انواع كاتاليست هاي آلومينا، نانوآلومينا و نانوآلوميناي اسيدي در سنتز تركيبات آلي 1392.04.29 1392.12.24صلواتي حسين-371011 ، نجفي عليرضا کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
سنتز 1-H تترازول ها از طريق افزايش حلقه زايي [2+3] نيتريل ها و آزيد ها با استفاده از اسيدهای جامد به عنوان کاتاليست  ناظر علمی :
آماده سازي، شناسايي، تخریب پذیری و زیست سازگاری داربست هاي کامپوزيتی نانو دیوپساید/نانو هیدروکسی آپاتیت به روش خشک کردن انجمادیدكتر عليرضا نجفي، محمد آزادی ناظر علمی :
حذف جذبی آنیونها، کاتیونها و رنگها از محلولهای آبی با استفاده از جاذب های کامپوزیتی کیتوسان و زئولیت دكتر عليرضا نجفي دكتر سعید حبیب الهی، دكتر حسین صلواتی ناظر علمی :
(بنيادي) سنتز و مطالعات تئوري آريل آمينو تترازولها به عنوان تركيباتي براي جلوگيري كردن از خوردگي 1389.08.03 1390.06.02  ناظر علمی :
(بنيادي) سنتز مشتقات ايميدازول، اكسازول، تيازول با استفاده از اسيدهاي جامد (خاك رس، زئوليت، زيركونيا و...) به عنوان كاتاليست 1389.11.16 1390.07.25  ناظر علمی :
(كاربردي) سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت دو جزئي و سه جزئي كيتوسان و كاربرد آن بعنوان جاذب براي يون فلورايد و نيترات 1393.08.24 1394.02.05حبيب الهي سعيد-371013 ، نجفي چرمهيني عليرضا ، فاضل نجف آبادي محمود-465265 ناظر علمی :
Organic Chemistry, Nanocomposite, Tissue Engineering, Organic Synthesis, Theoretical Studies
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :