دکتر عباس تیموری

a_teimoory@yahoo.com
Tel. 0098-31-33521804-6 Fax: 0098-31-33521802
https://scholar.google.com/citations?user=-jqiUUwAAAAJ&hl=en
Email: a_teimoory@yahoo.com,a_teimouri@pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور اصفهان
استاد
شیمی آلی
صنعتی اصفهاندکتریشیمی آلی  
صنعتی اصفهانارشدشیمی الی  
صنعتی اصفهانارشدشیمی الی  
آموزشیPayame Noor University (PNU), Isfahan, P.O.Box: 8188913451, Iran Faculty Member86now
مقالات منتشر شده در نشریات ISI92 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه27 مورد مشاهده
اصول مهارت در شیمی آلی1390ترجمهسخنوران
شيمي آلي آزمايشگاهي جلد اول1394ترجمهسنا
چشم اندازي به واكنشهاي نامدار در شيمي آلي با رويكرد طيفسنجي و طيفبيني1396تالیف 
مبانی شناسایی ترکیبات آلی با فنون طیف بینی و طیف سنجی1392تالیفانتشارات سنا
شیمی آلی/ جنیس گورزینسکی اسمیت؛ جلد دوم1391ترجمهسخنوران
واکنش‌های نامدار در شیمی آلی از A تا Z1395تالیفانتشارات سنا
شيمي آلي آزمايشگاهي جلد دوم1395ترجمهسنا
شیمی آلی/ جنیس گورزینسکی اسمیت؛ جلد سوم1391ترجمهسخنوران
شیمی آلی برای رشته های مهندسی و کشاورزی1393تالیفدانشگاه پیام نور
شیمی آلی/ جنیس گورزینسکی اسمیت؛ جلد اول1391ترجمهسخنوران
(ساير موارد) سنتز مشتقات زانتان دي اون و دي هيدروپيريميدون با استفاده از اسيدهاي جامد (خاك رس، زئوليت، زيركونيا و ...) به عنوان كاتاليست 1390.06.13 1392.04.16  ناظر علمی :
(كاربردي) سنتز سه جزئي a- آمينوفسفوناتها با استفاده از كاتاليست جامد اسيدي 1391.02.30 1392.04.29  ناظر علمی :
(كاربردي) ساخت داربست هاي كامپوزيتي با استفاده از فيبروين ابريشم 1392.08.25 1392.11.26قربانيان ليلا ، نجفي عليرضا ، عمادي رحمت اله کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) طراحي، آماده سازي و شناسايي داربست هاي كامپوزيتي كيتوسان 1393.10.27 1394.03.02نجفي چرمهيني عليرضا ، عمادي رحمت اله ، قربانيان ليلا ناظر علمی :
سنتز مشتقات ايميدازول، اكسازول، تيازول با استفاده از اسيدهای جامد (خاك رس، زئوليت، زيركونيا و...) به عنوان کاتاليست  ناظر علمی :
(كاربردي) سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت دو جزئي و سه جزئي كيتوسان و كاربرد آن بعنوان جاذب براي يون فلورايد و نيترات 1393.08.24 1394.02.05حبيب الهي سعيد-371013 ، نجفي چرمهيني عليرضا ، فاضل نجف آبادي محمود-465265 ناظر علمی :
(كاربردي) كاربرد انواع كاتاليست هاي آلومينا، نانوآلومينا و نانوآلوميناي اسيدي در سنتز تركيبات آلي 1392.04.29 1392.12.24صلواتي حسين-371011 ، نجفي عليرضا کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
سنتز 1-H تترازول ها از طريق افزايش حلقه زايي [2+3] نيتريل ها و آزيد ها با استفاده از اسيدهای جامد به عنوان کاتاليست  ناظر علمی :
آماده سازي، شناسايي، تخریب پذیری و زیست سازگاری داربست هاي کامپوزيتی نانو دیوپساید/نانو هیدروکسی آپاتیت به روش خشک کردن انجمادیدكتر عليرضا نجفي، محمد آزادی ناظر علمی :
حذف جذبی آنیونها، کاتیونها و رنگها از محلولهای آبی با استفاده از جاذب های کامپوزیتی کیتوسان و زئولیت دكتر عليرضا نجفي دكتر سعید حبیب الهی، دكتر حسین صلواتی ناظر علمی :
(بنيادي) سنتز و مطالعات تئوري آريل آمينو تترازولها به عنوان تركيباتي براي جلوگيري كردن از خوردگي 1389.08.03 1390.06.02  ناظر علمی :
(بنيادي) سنتز مشتقات ايميدازول، اكسازول، تيازول با استفاده از اسيدهاي جامد (خاك رس، زئوليت، زيركونيا و...) به عنوان كاتاليست 1389.11.16 1390.07.25  ناظر علمی :
(كاربردي) سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت دو جزئي و سه جزئي كيتوسان و كاربرد آن بعنوان جاذب براي يون فلورايد و نيترات 1393.08.24 1394.02.05حبيب الهي سعيد-371013 ، نجفي چرمهيني عليرضا ، فاضل نجف آبادي محمود-465265 ناظر علمی :
Organic Chemistry, Nanocomposite, Tissue Engineering, Organic Synthesis, Theoretical Studies
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :