علی ترک زاده ماهانی

torkzadeh@pnu.ac.ir
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان کرمان
مربی
حسابداری
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه1 مورد مشاهده
گزارشگری مالی نوین در حسابداری بخش عمومی1396تالیفانتشارات جهاد دانشگاهی
(بنيادي) بررسي تأثير وقفه هاي زماني متغيرهاي مالي در پيش بيني سود عملياتي و جريان هاي نقدي عملياتي   ناظر علمی :
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :