علیرضا حمیدیه

hamidieh@pnu.ac.ir
ahamidieh@gmail.com
مدیریت زنجیره تامین، مدل سازی احتمالی، مدیریت استراتژیک، مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات
دانشگاه پیام نور استان تهران
مربی
مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی شریفکارشناسی ارشد مهندسی صنایع  
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مدیریت محتوا برای آموزش مجازی1392تالیف 
(كاربردي) تدوين استراتژي سيستم آموزش مجازي دانشگاه پيام نور با استفاده از روش swotو ارائه مدل مفهومي آن با رويكرد برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات 1392.05.01 1392.03.01کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :