علیرضا شهوندی

alireza.shahvandi@gmail.com
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان فارس
مربی
جامعه شناسی
دانشگاه پیام نور مرکز آبادهکارشناسیدبیری علوم اجتماعی  
دانشگاه آزاد اسلامی دهاقانکارشناسی ارشدعلوم اجتماعی - جامعه شناسی  
آموزشیدانشگاه پیام نور صفاشهر - پاسارگادتدریس دروس تخصصی علوم اجتماعی1381تا کنون
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز صفاشهرمسول اداری - مالی - فرهنگی - کتابخانه13831386
مدیریتیدانشگاه پیام نور پاسارگادرئیس واحد1387تاکنون
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه3 مورد مشاهده
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) بررسي عوامل موثر بر هويت اجتماعي زنان ( مطالعه موردي شهرستان پاسارگاد   ناظر علمی :
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :