علیرضا شهوندی

a.shahvandi@pnu.ac.ir
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان فارس
مربی
جامعه شناسی
دانشگاه پیام نور مرکز آبادهکارشناسیدبیری علوم اجتماعی  
دانشگاه آزاد اسلامی دهاقانکارشناسی ارشدعلوم اجتماعی - جامعه شناسی  
آموزشیدانشگاه پیام نور صفاشهر - پاسارگادتدریس دروس تخصصی علوم اجتماعی1381تا کنون
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز صفاشهرمسول اداری - مالی - فرهنگی - کتابخانه13831386
مدیریتیدانشگاه پیام نور پاسارگادرئیس واحد1387تاکنون
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه3 مورد مشاهده
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) بررسي عوامل موثر بر هويت اجتماعي زنان ( مطالعه موردي شهرستان پاسارگاد   ناظر علمی :
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :