محمد امین توتونچیان

amin@pnu.ac.ir
amin@pnu.ac.ir
m.amin86@yahoo.com
تحقیقات در مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک، ژئوتکنیک لرزه ای، تکنیک های بهسازی بستر، تکنیک های پایدارسازی گود، مطالعات ژئوتکنیک صحرایی و آزمایشگاهی، مدلسازی فیزیکی، تکنیک های هوش مصنوعی در تخمین مدلهای رفتاری مختلف در مهندسی عمران
دانشگاه پیام نور تهران
استادیار
مهندسی عمران
علم و صنعت ایرانکارشناسیمهندسی عمران - عمران13831387
علم و صنعت ایرانکارشناسی ارشدمهندسی عمران - خاک و پی13871389
علم و صنعت ایراندکتری تخصصیمهندسی عمران - خاک و پی13891395
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI6 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
ژئوتکنیک لرزه ای
تکنیک های بهسازی خاک
سیستم های پایدارسازی گودهای شهری و غیرشهری
مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک
سیستم های پایش و مانیتور گودهای شهری و غیرشهری
مدلسازی های فیزیکی و عددی در مهندسی ژئوتکنیک
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :