آرمان قیسوندی

armanghaisvandi@pnu.ac.ir
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان کردستان
مربی
جغرافیا
دانشگاه تهرانکارشناسی ارشدجغرافیای سیاسی13801383
دانشگاه تهرانکارشناسی ارشدجغرافیای سیاسی13801383
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه35 مورد مشاهده
جغرافیای فرهنگی در دست تالیف تالیف 
(كاربردي) بررسي نگرش دانشجويان نسبت به اتحاد و انسجام اسلامي 1388.12.17 1391.04.18  ناظر علمی :
(كاربردي) تحليل عوامل موثر برشكل گيري هويت 1387.06.18 1388.10.15  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي تاثيرات ماهواره بر گرايشات و باورهاي مردم موردي سقز 1391.07.17 1392.07.14  ناظر علمی :
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :