دکتر غلامرضا اسماعیلیان

greiep@yahoo.com
031-33522091
greiep@yahoo.com
تولید، کیفیت، نگهداری و تعمیرات، بهینه سازی، فراابتکاری
دانشگاه پیام نور استان اصفهان
استادیار
مهندسی صنایع
ایرانلیسانسمهندسی صنایع - تولید صنعتی20012004
ایرانفوق لیسانسمهندسی صنایع- مهندسی صنایع20042006
مالزیدکترامهندسی صنایع و سیستم20062009
مالزیپسا دکترامهندسی صنایع20092011
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز اصفهانمدیر گروه فنی و مهندسی استان13901393
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز اصفهانمعاون اجرایی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان1393 
مقالات منتشر شده در نشریات ISI3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه31 مورد مشاهده
توسعه مدل یکپارچه بلوغ ظرفیت و کاربرد آن1394تالیف 
Optimization in Natural Gas Network Planning: a Survey1390تالیف 
توسعه مدل یکپارچه بلوغ ظرفیت و کاربرد آن1394تالیف 
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مهندسی صنایع
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :