فرین پاینده

farrinpayandeh@yahoo.com
payandeh.aut.ac.ir
f_payandeh@pnu.ac.ir
فیزیک نظری ( فیزیک بنیادی- مکانیک کوانتومی - نظریه میدانهای کوانتومی - گرانش - کیهانشناسی - اپتیک کوانتومی )
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز
دانشیار
فیزیک
دانشگاه تبریزکارشناسیفیزیک کاربردی13711375
دانشگاه تبریزکارشناسی ارشدفیزیک نظری- اختر فیزیک13761379
دانشگاه امیرکبیر (تهران)دکتریفیزیک نظری13821387
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISI30 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه44 مورد مشاهده
کتاب جامع و خود آموز روشهای ریاضی در فیزیک1392تالیف 
کوانتوم پیشرفته 31397تالیفدانشگاه پیام نور
ریاضی فیزیک 31391تالیفدانشگاه پیام نور
Non-Hermitian Hamiltonians in Quantum Physics1395تالیفSpringer
تشریح و تحلیل مسایل الکترو دینامیک جکسون1388تالیف 
نظریّة میدان های کوانتومی 11397تالیفدانشگاه پیام نور
تشریح کامل مسایل فیزیک هالیدی اکتریسیته و مغناطیس1388تالیف 
فیزیک برای تحصیلات تکمیلی1387تالیف 
الکترو دینامیک کلاسیک1387ترجمه 
تشریح کامل مسایل فیزیک هالیدی1387تالیف 
تشریح کامل مسایل مبانی نظریه الکترو مغناطیس ریتس و میلفورد تالیف 
تشعشع جسم سیاه و نگاهی به ایده های پلانک1387تالیف 
بررسی پارامترهای بحرانی با رویکرد میدان میانگین در فرایندهای الکترومغناطیسی   ناظر علمی :
ناوردایی همدیس در گروه باز بهنجارش در سیستم¬های بحرانی دوبعدی  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي اختلالي ضربانهاي ستاره اي  ناظر علمی :
(بنيادي)مطالعه ای بر روش های ممکن برای آشکارسازی امواج گرانشی  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي خصوصيات سينماتيكي مسيرهاي ژئودزيك زمان گونه و نورگونه در نظريات گرانشي و   ناظر علمی : دکتر مرتضی محسنی
(بنيادي) حل استاتيك خلا با تقارن كروي براي نظريه جديد گرانشي وابسته به ميدانهاي اسكالر و بررسي مشخصات سينماتيكي و ديناميكي فضا- زمان حاصل از حل معادلات ميدان   ناظر علمی : دکتر حسین متولی
ابربارها در فضا-زمان دوسیته: تأثیرات ابر تقارن در انبساط شتابدار عالم  ناظر علمی : دکتر زهرا عینی
نظريات پيمانه اي و كاربرد آنها در توجيه فر آيندهاي فيزيكي با كمك شبه ذرات 1395  ناظر علمی : دکتر کیوان محمود اقدمی
(كاربردي) ترموديناميك ابر شاره هاي نسبيتي در فضا زمان (پاد دو سيته 1393.02.01 1393.06.11فتحي محسن ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي اسپري ها روي حاصلضرب پيچ دار منيفو لدهاي فينسلري و كاربردهاي آنها علي پورفخري يوسف-396971 ناظر علمی :
(بنيادي) انتگرالهاي واگراي الكترو ديناميك كوانتومي در فضاي كرين 1389.03.08 1389.06.08کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي مسير حركت ذره باردار و جرمدار در فضاي اطراف سياهچالههاي شوارتزشيلدي با در نظر گرفتن اثر خود -نيروي الكتريكي 1391.04.18 1391.11.30  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي نسخه اصلي پارادوكس اي پي آر و حالتهاي انرزي منفي 1389.07.19 1389.12.23  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي مفاهيم كيهان شناسي استاندارد براي يك مدل خاص از گرانش اف-آر و توجيه اثرات انرژي تاريك 1392.01.26 1392.06.18  ناظر علمی :
(بنيادي) حل جديد با تقارن كروي براي معادلات ميدان كنفورم در حالت خلا بررسي هندسه مسيرهاي بحراني 1390.07.05 1390.12.01  ناظر علمی :
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :