حمیده شکاری ابراهیم آباد

H.Shekari@pnu.ac.ir
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان یزد
استادیار
مدیریت
دانشگاه يزدكارشناسيمديريت صنعتي13781382
دانشگاه تربيت مدرسكارشناسي ارشدمديريت صنعتي13821384
دانشگاه پيام نوردكتريمديريت دولتي13871391
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه44 مورد مشاهده
به سوی ارتقاء فضائل در سازمان ها1394تالیف 
The New Faces of Organizations in the 21st Century1389تالیف 
(كاربردي) بررسي اثر فضيلت گرايي در سازمان بر رفتارهاي شهروندي سازماني كاركنان (مورد: كميته امداد امام خميني استان يزد) 1392.08.07 1393.06.24  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي تاثير ابعاد سلامت سازماني بر ارتقاء تعلق خاطر كاركنان در سازمان تامين اجتماعي استان يزد 1393.12.11 1394.04.09  ناظر علمی :
(كاربردي) ارزيابي كارايي فني رشته هاي آموزشي مراكز دانشگاه پيام نور استان يزد با استفاده از تكنيك DEA 1387.02.08 1390.02.08  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي رابطه هوش عاطفي مديران رابطه مدار 1388.06.04 1388.07.06عسكري وزيري اكبر ناظر علمی :
(كاربردي) تعيين شاخصهاي مديريت زنجيره تامين سبز و رتبه بندي آنها 1387.11.05 1388.06.16حدادزاده مهدي-400843 ناظر علمی :
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :