حیدر قیاسی

ghiasei@gmail.com
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان قزوین
استادیار
علوم کشاورزی
هنرستان کشاورزی شهید بهشتی شهریارهنرستانعلوم دامی13731376
آموزشکده کشاورزی ساریکاردانیتکنولوژی تولیدات دامی13781380
شهرکردکارشناسی ناپیوستهتولیدات دامی13801382
فردوسی مشهدکارشناسی ارشدژنتیک و اصلاح نژاد دام13821384
تهران - پردیس کشاورزی کرجدکتری تخصصیژنتیک و اصلاح نژاد دام13851390
اجراییدانشگاه پیام نور قزوین - واحد الوندعضو هیات علمی1390 
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها14 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI18 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی7 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه24 مورد مشاهده
مدل های خطی برای پیش بینی ارزشهای اصلاحی دام1387ترجمه 
بهداشت و بیماری های دام و طیور1396تالیفپیام نور
(بنيادي) بررسي وضعيت باروري گاوهاي هلشتاين ايران 1393.02.20 1393.02.21طاهرخاني رضا-422455 ناظر علمی :
ارزیابی ژنتیک - برآورد پارامترها به روش REML و Bayesian و آ شنایی با Double hierarchical generalized linear model - آشنایی با Asreml - R - SAS - TM
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :