دکتر حسین حافظی

h.hafezi@pnu.ac.ir
09165530315
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تجزیه و تحلیل های آماری (مقدماتی و پیشرفته)، نرم افزارهای آماری (LISREL، AMOS، SPSS، و ...)، روش های پژوهشی (کمی، کیفی و آمیخته)، آموزش از دور (آموزش الکترونیکی، آموزش سیّار، و ...)، تجاری سازی دانش، مدیریت دانش، تولید محتوای الکترونیکی، و ...
دانشگاه پیام نور استان لرستان
استادیار
علوم تربیتی
دانشگاه اصفهانکارشناسیعلوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)13801384
دانشگاه شهید چمران اهوازکارشناسی ارشدعلوم تربیتی (تحقیقات آموزشی)13851387
دانشگاه پیام نور - مرکز تحصیلات تکمیلیدکتری تخصصیعلوم تربیتی (برنامه ریزی آموزش از دور)13901394
آموزشیدانشگاه پیام نور لرستان - دلفانعضو هیأت علمی1388 
اجراییدانشگاه پیام نور دلفانمسؤل امور فرهنگي و دانشجويي دانشگاه پيام نور دلفان 13881389
اجراییدانشگاه پیام نور دلفانمسؤل برنامه ريزي آموزش دانشگاه پيام نور دلفان 13891390
اجراییدانشگاه پیام نور دلفانسرپرست اداره فرهنگي و امور دانشجويي دانشگاه پيام نور دلفان13901390
اجراییمرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دلفانشورای فناوری1394 
مدیریتیدانشگاه پیام نور لرستان - دلفانمسؤل امور جاری دانشگاه پیام نور دلفان1395 
مدیریتیدانشگاه پیام نور لرستان - دلفانسرپرست دانشگاه پیام نور دلفان1395 
اجراییدانشگاه پیام نور استان لرستانمدیر گروه بخش علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه پیام نور استان لرستان13951396
رتبه های علمی کسب شده و جوایز2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه21 مورد مشاهده
مباني بودجه‎ريزي و كاربرد آن در آموزش عالي1395تالیفانتشارات شمال پایدار
مبانی اقتصاد آموزش عالی1395تالیفانتشارات شمال پایدار
مقدمات راهنمایی و مشاوره1391تالیفانتشارات قانون
(كاربردي) بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و رفاه ذهني در بين كاركنان دانشگاه پيام نور استان لرستان برادران مراد-411720 کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
مسلط به نرم افزار آماري LISREL
مسلط به نرم افزار آماري AMOS
مسلط به نرم افزار آماري SPSS
مسلط به نرم افزار فراتحليل (Comprehensive Meta Analysis)
تسلط در اجرا و راهنمايي پروژه هاي پژوهشی (کمی، کیفی و آمیخته) در حوزه علوم رفتاري
توانايي در زمينه ارزشیابی دوره هاي آموزشي، ‌ارزيابي عملكرد، سنجش و اندازه گيري و ... .
توانایی در تهیه و تولید محتوای الکترونیکی
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :