دکتر خداداد خدادادی دشتکی

khodadadi.kh@pnu.ac.ir
03133370379
kh_khodadadi_1391@yahoo.com
تفرج در خلقت خداوند (صنع)
پیام نور - مرکز اصفهان
استادیار
حقوق
تهران کارشناسی حقوق13691373
اصفهانکارشناسی ارشدحقوق خصوصی 13771379
تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نوردکتراحقوق خصوصی13881394
اجراییوزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مدیرکل لوایح و قوانین و مقررات   
آموزشیدانشگاه پیام نور -مرکز اصفهان هیات علمی   
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان اصفهان مشاور حقوقی رییس استان  
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی1 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه2 مورد مشاهده
مجموعه مقررات آموزش عالی کشور1392تدوینسازمان سنجش آموزش کشور -تهران
مجموعه آزمون های متون حقوقی با توضیح کامل 1396تالیفشالان -تهران
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تسلط به زبان های عربی ، انگلیسی و آشنایی با زبان فرانسه
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :