سعید کیان پور

s_kianpoor@pnu.ac.ir
saei1963@yahoo.com
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور استان همدان
مربی
اقتصاد
Bu Ali Sina UniversityBSEconomy20032007
Allameh Tabatabaei UniversityMAEconomy20072009
اجراییمجمع تشخيص مصلحت نظامداور مقالات 1388 
آموزشیپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهيات علمي13891390
آموزشیدانشگاه پیام نور استان همدانهیات علمی1390جاری
مدیریتیدانشگاه پيام نور استان همدانمدیر گروه رشته اقتصاد1390جاری
آموزشیدانشگاه غير انتفاعي الوندمدرس مدعو13901393
اجراییدانشگاه پيام نور همدانرابط امور پژوهشي13901391
اجراییدانشگاه پيام نور ملايردبير شورا پژوهشي دانشگاه13901392
اجراییدانشگاه پيام نور ملايرعضو شورا فرهنگي دانشگاه1390تا کنون
اجراییدانشگاه پيام نور ملايرمسئول امور جاری کارآفريني 13901395
مدیریتیدانشگاه پیام نور ملایرمدیر گروه رشته اقتصاد1390کنون
اجراییدانشگاه پيام نور همداندبیر کمیته اجرایی اولین همایش ملی نقش کارآفرینی در تحقق حماسه اقتصادی1392 
اجراییدانشگاه پیام نور استان همدانداور مقالات اولین همايش ملي نقش کارآفريني در تحقق حماسه اقتصادي13921392
آموزشیدانشگاه جامع علمي کاربردي- جهاد دانشگاهي مدرس مدعو13921393
آموزشیدانشگاه جامع علمي کاربردي- اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعي مدرس مدعو13921395
اجراییوزارت امور اقتصادی و دارایی عضو هسته پژوهشی13931396
اجراییدانشگاه پیام نور استان همدانعضو شورای کارآفرینی استان13931395
اجراییدانشگاه پيام نور استان همدانداور مقالات مجله علمی پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری1394جاری
آموزشیدانشگاه فني و حرفه ايمدرس مدعو13941395
اجراییمرکز مطالعات و پژوهشهای شوراي اسلامی شهر همدانعضو کميته اقتصاد و سرمایه گذاری شورای پژوهشی13941395
اجراییدانشگاه پیام نور استان همدانمجری کارگاه آشنایی با مقاله نویسی و روش تحقیق1395 
اجراییدانشگاه پیام نور استان همدانداور مقالات مجله رشد و فناوری (فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد)1395کنون
اجراییدانشگاه پیام نور استان همدانداور مقالات دو فصل‌نامه علمی پژوهشی اقتصاد و تجارت نوین1395جاری
مدیریتیدانشگاه پیام نور همدانمدیر گروه رشته اقتصاد1395کنون
رتبه های علمی کسب شده و جوایز8 مورد مشاهده
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی3 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها10 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC41 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه9 مورد مشاهده
ویرایش علمی و طراحی آموزشی کتب1 مورد مشاهده
اقتصاد کلان1395تالیف 
مبانی اقتصاد سنجی کاربردی1394تالیف 
سنجش و بهبود محیط کسب و کار1392تالیف 
تئوری رفتار مصرف کننده و تولیدکننده1394تالیف 
ساختار بازارها در اقتصاد1393تالیف 
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، رویکرد کسب و کار1392تالیف 
اولین همایش ملی نقش کارآفرینی در تحقق حماسه اقتصادی1392تدوین 
راهنمای جامع و بانک نمونه سوالات تاریخ عقاید اقتصادی1392تالیف 
اقتصاد بحران1391تالیف 
بررسي نقش سرمايه اجتماعي در بهبود کسب و کار در ايران   ناظر علمی : دانشگاه پیام نور
شناسايي عوامل محدود كننده و ناقض حقوق مالكيت   ناظر علمی : دانشگاه پیام نور
تاثير متقابل اخلاق و محيط كسب وكار بر توسعه اقتصادي   ناظر علمی : دانشگاه پیام نور
Design and analysis of economic models
Design and analysis of econometric models