دکتر کورش پرویز

p.koorosh@gmail.com
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه
استادیار
روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهوازکارشناسی روانشناسی صنعتی و سازمانی13771380
دانشگاه شهید بهشتیکارشناسی ارشدروانشناسی13821384
دانشگاه فردوسی مشهددکتریروانشناسی13901395
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :