کیومرث خداپناه

*****
*****
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی
استادیار
جغرافیا