مجتبی اسدی

*****
*****
دانشگاه پیام نور استان کرمان
مربی
مدیریت