محمد اللهویردیان عیدی

m.allahverdyan@pnu.ac.ir
09144393243
mohammad13842006@yahoo.com
حوزه های روش تحقیق، جامعه شناسی خانواده، جامعه شناسی روستایی، جمعیت شناسی
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی
مربی
علوم اجتماعی
دانشگاه تبریزکارشناسی ارشدپژوهش علوم اجتماعی13821384
آموزشیآموزش و پرورش دبیر علوم اجتماعی13731391
مدیریتیدانشگاه پیام نور نقدهمدیر گروه علوم اجتماعی13861390
مدیریتیدانشگاه پیام نور پیرانشهرمدیر گروه علوم اجتماعی1391...
آموزشیدانشگاه پیام نورعضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی13911395
نشریات یا مجلات فاقد نمایه22 مورد مشاهده
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) احساس امنيت اجتماعي در بستر دينداري 1392.10.11 1393.06.11  ناظر علمی :
َADSL-SPSS
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :