محمد رضوانی

m_rezvani@pnu.ac.ir
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان تهران
دانشیار
علوم کشاورزی
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه50 مورد مشاهده
اصول طراحی منظره و چشم انداز1393تالیف 
آب و فاضلاب روستایی1393تالیف 
قوانین حقوقی و حقوق محیط زیست1391تالیف 
محیط زیست روستا1393تالیف 
(كاربردي) بررسي نقش بام هاي سبز به عنوان راهبردي در جهت ارتقاي كيفيت زيست محيطي شهري از منظر معماري پايدار 1392.02.02 1393.07.01  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي نقش ميزان آلودگي آبخوان و تغييرات آن(مطالعه موردي : آبخوان دشت اشتهارد 1392.02.02 1393.07.01  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي شرايط احداث مزرعه تعليماتي و تحقيقاتي در دانشگاه پيام نور استان تهران 1389.12.23 1390.11.01بختياري آتوسا ناظر علمی :
(كاربردي) تاثير مصرف سموم علف كش آفت كش و كود نيتروژن دار بر آلودگي خاك آب و محصول مزارع برنج استان مازندران 1390.11.30 1390.10.01عدالتي فرد ليلا ناظر علمی :
(كاربردي) ارزيابي عوامل زهكشي جاده هاي جنگلي داراب كلا و مقايسه آن با استاندارد هاي زهكشي جاده هاي جنگلي ايران 1390.07.17 1390.11.01اسكندري سعيده ناظر علمی :
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :