مرتضی فلاح پور طزنجی

mfpt110@yahoo.com
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان یزد
استادیار
زمین شناسی
دانشگاه باروداکارشناسیزمین شناسی13611364
بمبئیکارشناسی ارشدزمین شناسی گرایش آب 13651368
دانشگاه دهلیدکتراب تخصصیزمین شناسی گرایش هیدروژئو لوژی13691373
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز تفترییس مرکز13861389
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز مهریزرئیس مرکز13941395
نشریات یا مجلات فاقد نمایه14 مورد مشاهده
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) تغييراقليم وتاثير ان برمنابع حوزه هاي ابخيز   ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي ميزان تغييرات رخ داده وتهيه نقشه حساسيت بيابانزدايي بااستفاده از سنجش از دور و جي آي اس - منطقه بهاباد   ناظر علمی :
(بنيادي) مديريت وپهنه بندي خطر خشكسالي در استان يزد با استفاده از شاخص اس پي آي   ناظر علمی :
(كاربردي) استفاده از تكنولوزي هاي جديد سنجش از دور و جي اي اس جهت تعيين بهترين مدل محاسبه فرسايش و رسوب در منطقه جنوب شهر يزد 1390.12.24 1392.12.12  ناظر علمی :
آشنایی با روش تحلیل ماهواره ها از طریق سنجش از دور
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :