مرتضی فلاح پور طزنجی

*****
*****
دانشگاه پیام نور استان یزد
استادیار
زمین شناسی