صابر قاسم پور

s_ghasempour@pnu.ac.ir
09111250322
hoseinhosein.g@gmail.com
دانشگاه پیام نور استان مازندران
استادیار
ریاضی
دانشگاه تهران-دانشگاه تربیت معلم تهران(خوارزمی)-دانشگاه مازندرانلیسانس-فوق لیسانس-دکتریریاضی کاربردی-ریاضی کاربردی-ریاضی کاربردی-  
اجراییآملمعاون مرکز آمل  
نشریات یا مجلات فاقد نمایه13 مورد مشاهده
تحقیق در عملیات(11389تالیف 
روشهای محاسبات عددی1383تالیف 
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :