صابر قاسم پور

s_ghasempoor@mpnu.ac.ir
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان مازندران
مربی
ریاضی
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
نشریات یا مجلات فاقد نمایه13 مورد مشاهده
تحقیق در عملیات(11389تالیف 
روشهای محاسبات عددی1383تالیف 
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :