سید محمود رضویان

m-razavian@pnu.ac.ir
mah_razav@yahoo.com
دانشگاه پیام نور استان اصفهان
مربی
الهیات
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آموزشیمرکز جهانی علوم اسلامی فمآموزش دانشگاه صدوق ویژه طلاب خارجی13711373
اجراییدانشکده صدا و سیمای قممسئول آموزش دانشکده13761377
آموزشیتدریس در گروه معارف و گروه الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبادمدرس مدعو13791385
آموزشیدانشکده سمیه نجف آبادمدرس مدعو13811384
مدیریتیدانشکده سمیه نجف آبادداور مسابقات فرهنگی آموزشکده های فنی حرفه ای دختران سراسر کشور13811383
اجراییدانشگاه پیام نور واحد علویجهرییس واحد علویجه13861393
داخل دانشگاهی4 مورد مشاهده
رتبه های علمی کسب شده و جوایز4 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها8 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه1 مورد مشاهده
سال شمار تاریخ و روابط بین الملل1377تالیفخرم - قم
طریقت عاشقانه ها  ناظر علمی :
تصویر سازی داستان مریم  ناظر علمی :
طراحی نهایی پوستر زین العابدین  ناظر علمی :
تصویر سازی داستان مریم  ناظر علمی :
تصویر سازی داستان مریم  ناظر علمی :
تصویر سازی داستان مریم  ناظر علمی :
تصویر سازی داستان مریم  ناظر علمی :
تصویر سازی داستان مریم  ناظر علمی :
1-آشنایی با زبان و ادبیات عرب
2- مشاوره های دینی و فرهنگی
3-آشنایی با هنر های تجسمی
4- آشنایی با ادبیات داستانی و قطعه ادبی
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :