شکوفه قهری صارمی

sho.saremi@gmail.com
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه
مربی
شیمی
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه53 مورد مشاهده
روش استفاده از متون علمی برای دانشجویان رشته شیمی1389تالیف 
کارشناسی ارشد شیمی معدنی 1 انتشارات قلم چی‏ تالیف 
کارشناسی ارشد شیمی معدنی 2 ‏ تالیف 
(كاربردي) تهيه آزمايشگاهي پلاستي سايزرهاي مورد استفاده در ساختPVC صنايع غذايي و دارويي   ناظر علمی :
(بنيادي) سنتز و شناسايي كمپلكس هاي بنزوئيل متيلن تري فنيل آرسنان با فلزات واسطه كبالت( ?) ، آهن (?) و لانتانيوم(??) 1387.12.18 1388.08.20  ناظر علمی :
(كاربردي) سنتز و شناسايي پروسكايتهاي لانتانيم، كبالت و منگنز مورد مصرف در ساخت كاتاليستها با استفاده از روشهاي شيف- باز 1389.06.01 1389.12.20  ناظر علمی :
(بنيادي) مطالعه و بررسي سنتز مشتقات اسيد سيتريك کارفرماي طرح: جهاد دانشگاهي استان كرمانشاه ناظر علمی :
(كاربردي) سنتز مشتقات اسيد سيتريك در مقياس آزمايشگاهي کارفرماي طرح: جهاد دانشگاهي استان كرمانشاه ناظر علمی :
(كاربردي) شناسايي خاك مناطق مختلف استان كرمانشاه جهت احداث صنايع توليد آجر فدايي زهرا کارفرماي طرح: جهاد دانشگاهي استان كرمانشاه ناظر علمی :
(كاربردي) سنتز و تعيين مشخصات نانو ذرات طلا،نقره و مس با استفاده از سونوشيمي ‏ 1390.01.22 1390.11.20  ناظر علمی :
(كاربردي) سنتز نانو كاتاليست اكسيد آهن مورد استفاده در واكنش هابر 1390.12.07 1392.03.02  ناظر علمی :
(كاربردي) سنتز نانو ذره صفر ظرفيتي آهن جهت حذف آرسنيك كادميم و سرب در آب و خاك 1392.03.18 1392.06.12  ناظر علمی :
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :