درباره ما
آدرس: تهران، مینی سیتی، بلوار ارتش، اول شهرک نفت، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
صندوق پستی: 4697-19395
تلفن: 23320000
نمابر: 22441511