عباس بادیه نشین

*****
*****
کرمان - سیرجان
مربی
کامپیوتر