عبدالمجید محمدی

amdmohammadi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مدیریت اسلامی، مالی اسلامی
اصفهان - تیران
مربی
مدیریت و حسابداری
دانشگاه امام صادق علیه السلامکارشناسیمعارف اسلامی و مدیریت، گرایش مالی13811385
دانشگاه امام صادق علیه السلامکارشناسی ارشدمعارف اسلامی و مدیریت، گرایش مالی13861388
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه1 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :