احمد اسدی محمد ابادی

asady_esf@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
گاز رادون، اسپینترونیک
کرمان - رفسنجان
استادیار
فیزیک
دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجانکارشناسیفیزیک13761380
دانشگاه شهید بهشتی تهرانکارشناسی ارشدفوتونیک13811383
دانشگاه پیام نور مرکز شیرازدکتریفیزیک13931398
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز رفسنجانعضو هیات علمی، مدیر گروه علوم پایه13851400
مقالات منتشر شده در نشریات ISI3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه13 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) بررسي و اندازه گيري غلظت گاز رادون در آبهاي زيرزميني شهرستان انار   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي و اندازه گيري غلظت گاز رادون حل شده در آبهاي زيرزميني شهرستان رفسنجان   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :