علی احمدی بیاضی

a.ahmadib@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
-----
-----
-----
ازاد قمکارشناسی ارشدحقوق جزا و جرم شناسی13841386
اجراییوزارت علوم تحقیقات و فناوریکارشناس حقوقی13841387
نشریات یا مجلات فاقد نمایه2 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :