علی بیرانوند

Biranvand@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
فارس - شیراز
استادیار
علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه اصفهانکارشناسی کتابداری13761380
دانشگاه شهید چمران اهوازکارشناسی ارشدکتابداری13811383
دانشگاه اصفهاندکتریعلم اطلاعات و دانش شناسی13931397
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
داخل دانشگاهی7 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC56 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI15 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی12 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه31 مورد مشاهده
کتابخانه های دانشگاهی و توسعه علمی1391تالیف 
کتابخانه های آموزشگاهی و توسعه یادگیری1396تالیفدانشگاه پیام نور
مدیریت کتابخانه های عمومی1399تالیفپیام نور
واژه پرداز فارسی و لاتین 20071391تالیف 
کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی1391تالیف 
کتابخانه و جامعه اطلاعاتی1399تالیفپیام نور
مبانی کامپیوتر و اینترنت1391تالیف 
واژه پرداز فارسی و لاتین20101393تالیفدانشگاه پیام نور
(كاربردي) بكارگيري متدولوژي شش سيگما در بهبود كيفيت خدمات مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري 1390.07.09 1390.11.30کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي وضعيت كتابخانه هاي آموزشگاه هاي دولتي شهر شيراز و مطابقت آن با استانداردهاي ايفلابراي كتابخانه هاي آموزشگاهي جهت ارائه راهكارهايي براي بهبود وضعيت آنها 1389.08.18 1390.04.07  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي كتابخانه هاي عمومي شهر شيراز بر اساس طبقه بندي دياني: شناخت موانع احتمالي و رائه راهكارها   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي وضعيت نظام امانت بين كتابخانه اي و خدمات تحويل مدرك در كتابخانه هاي عمومي استان فارس 1389.02.14 1389.08.11  ناظر علمی :
(كاربردي) تحليل شرايط زمينه اي بروز خلاقيت در كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان فارس بر اساس مدل اولدهام 1392.07.06 1392.12.25سهيلي فرامرز-380172 ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي تاثير بهره گيري از كتابهاي الكترونيكي توسط دانشجويان دانشگاه پيام نور استان فارس 1390.12.08 1392.09.19کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي ميزان مهارت دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور شيراز در شيوه جست جو، دستيابي و ذخيره سازي اطلاعات از منابع الكترونيك 1390.04.11 1392.02.30  ناظر علمی :
(كاربردي) عوامل مؤثر بر تسهيم دانش در ميان كتابداران كتابخانه¬هاي عمومي (مطالعه موردي: كتابخانه¬هاي عمومي استان فارس) 1393.06.08 1393.11.21کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :