علی معتمدی زاده

Ali.motamedi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمان - شهر بابک
مربی
ریاضی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(ساير موارد) تسلط توسط يك حلقه موضعي خاص 1390.10.25 1390.12.28  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :