علی رادمهر

radmehr1355@yahoo.com
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمان - شهر بابک
مربی
علوم تربیتی
دانشگاه پیام نور کارشناسیعلوم تربیتی13741378
دانشگاه پیام نورکارشناسی ارشدعلوم تربیتی - مدیریت برنامه ریزی 13791382
دانسگاه شهید بهشتیدوره دکتریعلوم تربیتی -برنامه ریزی درسی13941401
آموزشیدانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهربابکعضو علمی 13861400
اجراییدانشگاه پیام نور شهربابکعضو هیات علمی 13861401
اجراییشهربابکمدیر گروه رشته علوم تربیتی861401
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی1 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها7 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه1 مورد مشاهده
چگونه یک پایان نامه دکتری بنویسیم؟1392تالیف 
اندیشمندان مطالعات برنامه ریزی1396تالیفاوای نور
نکته های مهم و اساسی امار و روش تحقیق کمی و کیفی و امیخته1393تدوینانتشارات صداقت
مبانی و رویکردهای اموزش شهروندملی و جهانی1397تالیفسخنوران
درمان افسردگی مزمن مبتنی بر گروه1397ترجمهسخنوران
یادگیری مشارکتی1392تالیف 
مجموعه واژگان تخصصی در رشته مطالعات برنامه درسی1396تالیفاوای نور
(كاربردي) مطالعه تاثير اموزشهاي ضمن خدمت كوتاه مدت دبيران دبيرستانهاي شهربابك بربكارگيري روشها و فنون تدريس از نظر انان کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :