علیرضا فتحی زاده

fathii@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمان - سیرجان
استادیار
مدیریت دولتی و گردشگری
دانشگاه شهید باهنر کرمانکارشناسیمدیریت بازرگانی13751379
ازاد کرمانکارشناسی ارشدمدیریت دولتی13801383
پیام نور تهرانکارشناسی ارشددکتری13891394
اجراییدانشگاه پیام نور کرمانمدیر گروه استان 1400140
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی9 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :