دکتر علیرضا حمیدیه

hamidieh@pnu.ac.ir
ahamidieh@gmail.com
مدیریت زنجیره تامین و لجستیک - طراحی و بهینه سازی سیستم - مدیریت نوآوری - مدل سازی سیستم های تجارت الکترونیک و آموزش مجازی
تهران - پردیس
استادیار
مهندسی صنایع
زمینه تحقیقاتی و تخصصی: مدیریت زنجیره تامین و لجستیک؛ با تاکید بر زنجیره تامین سبز و پایدار، مدیریت لجستیک معکوس، مدیریت ریسک زنجیره تامین و طراحی شبکه های زنجیره تامین و لجستیک. طراحی و بهینه سازی سیستم ها؛ با تمرکز بر تحلیل و طراحی سیستم های کلان مقیاس، بهینه سازی استوار، برنامه ریزی امکانی و بهینه سازی چد هدفه. مدیریت نوآوری؛ با تمرکز بر نوآوری باز، پارک های علم و فناوری. مدیریت استراتژیک؛ با تمرکز بر مدل سازی سیستم های تجارت الکترونیک و مدیریت دانش، استراتژی در شرایط عدم قطعیت
دانشگاه شهید رجایی تهرانکارشناسی برق-الکترونیک  
دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی ارشد مهندسی صنایع  
دانشگاه خوارزمیدکترامهندسی صنایع   
اجراییدانشگاه پیام نور استان تهرانمدیر فناوری اطلاعات 13891391
آموزشیدانشگاه پیام نور استان تهرانعضو شورای فناوری اطلاعات استان 13901401
اجراییدانشگاه پیام نور استان تهرانرییس گروه پژوهش و کارآفرینی13911391
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نورمعاون دفتر برنامه ریزی آموزشی 13921392
اجراییدانشگاه عدالتمشاور فناوری اطلاعات13931397
مدیریتیسازمان مرکزی دانشگاه پیام نور معاون مرکز امور بین الملل 13991400
مدیریتیپژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه پیام نور مدیر گروه ارتباط با صنعت 13991401
آموزشیدانشگاه پیام نور استان تهرانمدیر گروه رشته مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور استان تهران14011403
آموزشیمرکز تحصیلات تکمیلیعضو شورای تخصصی مهندسی صنایع مرکز تحصیلات تکمیلی14021403
آموزشیدانشگاه پیام نور استان تهرانعضو شورای تخصصی مهندسی صنایع استان تهران14021404
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها18 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI7 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی16 مورد مشاهده
مدیریت محتوا برای آموزش مجازی1392تالیففرهنگ مانا
مدل های کسب و کار تجارت الکترونیک 1396تالیفانتشارات دانشگاه عدالت
مصاحبه حضوری تخصصی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (سری کتاب های GET)1396تالیفانتشارات رویای سبز
تامین مالی زنجیره تامین و سازمان ها 1400تدوینمهرگان قلم
طرح پژوهشی تدوین استراتژی سیستم آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور با استفاده از روش SWOT و ارائه مدل مفهومی آن با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات علیرضا حمیدیه ناظر علمی : دانشگاه پیام نور استان تهران
طراحي مدل جديد شبكه زنجيره تامين حلقه بسته با رويكرد افزايش قابليت اطمينان تحت عدم قطعيت پارامتريعلیرضا حمیدیه، محمدرضا فضلی خلف ناظر علمی : دانشگاه پیام نور استان تهران
تحلیل داده/ داده کاوی (Big data)
طراحی و پیاده سازی مراکز داده
بهینه سازی شبکه های زنجیره تامین
طراحی و پیاده سازی سیستم های آموزش مجازی و تولید محتوا

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :