امین رستمی

aminrostami1925@gmail.com
034-33353610
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تدریس و پژوهش در حوزه تخصصی مهندسی مکانیک بیوسیستم - کشاورزی دقیق - پژوهش و فعالیت در حوزه علوم انسانی (فقه و حقوق)
کرمان - زنگی‌آباد
استادیار
علوم کشاورزی
شهید باهنر کرمانکارشناسیمهندسی ماشین های کشاورزی7882
شهید باهنر کرمانکارشناسی ارشدمهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی8386
پیام نور استان تهران- مرکز تهران جنوبکارشناسی ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامی8895
فردوسی مشهددکتریمهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم)9197
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان کرمانمدیر فرهنگی استان13881394
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان کرمانمدیر دانشجویی استان13881393
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرماندبیر کمیته تجدید نظر انضباطی استان13881394
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانعضو شورای فرهنگی استان13881395
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانعضو هیئت اجرایی جذب استان13901392
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان کرماندبیر مرکز هم اندیشی استادان و نبخبگان استان1393کنون
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز کرمانمعاون اجرایی دانشگاه9899
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه17 مورد مشاهده
آنچه یک استاد باید بداند1389تالیفدانشگاه پیام نور استان کرمان
سر سحر1387تالیفسادات
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تحقیق وپژوهش در حوزه مکانیک بیوسیستم
پژوهش های کشاورزی دقیق
شبیه سازی در محیط های MATLAB ، COMSOL
تحقیق و پژوهش در حوزه فقه و حقوق اسلامی
تهیه پیوست فرهنگی
فعالیت در حوزه علوم انسانی و فرهنگ اسلامی ایرانی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :