امیر خسرو بهشتی

Amirkhosrobeheshti@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمان - کرمان
استادیار
شیمی
دانشگاه شهید باهنر کرمانکارشناسی شیمی13731378
دانشگاه اصفهانکارشناسی ارشدشیمی تجزیه13801383
دانشگاه پیام نور مرکز مشهددانشجوی دکتریشیمی تجزیه1391 
آموزشیدانشگاه پیام نور استان کرمان-زنگی آبادهیات علمی- مسئولیت آموزش-معاون واحد زنگی آباد1385 
نشریات یا مجلات فاقد نمایه1 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) ساخت يك مبادله گر يوني الكترومغناطيسي با بازده بالا جهت كاهش سختي آب 1388.02.26 1390.11.01مير حبيبي محسن-388982 ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :