اعظم مقدس

a.moghadas@pnu.ac.ir
a.moghadass@gmail.com
شبکه های اجتماعی، جامعه مدنی، دموکراتیزاسیون، سرمایه اجتماعی
خراسان رضوی - چناران
استادیار
علوم سیاسی
فردوسی مشهدروزانهعلوم سیاسی13781382
دانشگاه تهرانروزانهعلوم سیاسی13821384
تربیت مدرسروزانهجامعه شناسی. گرایش جامعه شناسی سیاسی13891394
آموزشیدانشگاه پیام نور خراسان رضوی مراکز و واحدهای مشهد قوچان چناران کلاتمدرس مدعو گروه های علوم سیاسی و علوم اجتماعی/ عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی از 139513851402
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی2 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :