بهناز پیامنی

payamani@pnu.ac.ir
payamani@pnu.ac.ir
ادبیات حماسی
تهران - تهران
دانشیار
ادبیات فارسی
دانشگاه کاشانکارشناسیزبان و ادبیات فارسی13711374
دانشگاه تهرانکارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی13751377
دانشگاه تهراندکتریزبان و ادبیات فارسی13801384
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز پاکدشتمدیر گروه زبان و ادبیات فارسی13851393
اجراییدانشگاه پیام نور ستاد استان تهرانمدیر روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان تهران 13881390
مدیریتیدانشگاه پیام نور ستاد استان تهرانمدیر روابط عمومی 13881390
اجراییدانشگاه پیام نور ستاد استان تهرانمدیر حوزه ریاست 13891390
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوبمدیر گروه زبان و ادبیات فارسی و عربی13901393
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی18 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه7 مورد مشاهده
مجمره رساله در عطرکشی( تصحیح و تعلیقات)1393تالیفنشر علم
سیری در بوستان اندیشه غزالی1395تالیفامیدمجد
پیکرشناسی شاهنامه فردوسی1392تالیفزوار
(بنيادي) تهيه و تدوين عوامل ارزيابي عملكرد مراكز و مجتمع هاي دانشگاه پيام نور استان تهران-بهمن 94 :گواهي خاتمه و قرارداد بارگزاري گردد.   ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي نگرش دانشجويان رشته ادبيات فارسي مركز تهران به دروس پايه-بهمن94:گواهي خاتمه و قرارداد بارگزاري شود و كليه اطلاعات اصلاح شود.   ناظر علمی :
(بنيادي) ساختار عنصر گفتگو در منطق الطير عطار   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :