دکتر سید علی دریجانی

Darijani@pnu.ac.ir
09133417399
09111701388
03433353614-8
Ali_Darijani@yahoo.com
A.Darijani@pnu.ac.ir
S.A.Darijani@gmail.com
https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6y6KO5UPxv7cE72pLPTmfDY7V0p17ALLcWkhmxzZNFqpiqyBxjvjYxqx-ZIr40zwSfvpf_grJS81oso2IVZN-y-zBwsxst9GYoaFtMSLQ9qLJcxTmwKjMoFgnYzcPRhhLSoFBZ8NDXjYWrONKQKds9wMIFZg&user=SaMt_-8AAAAJ
https://www.researchgate.net/profile/Ali_Darijani3
https://www.linkedin.com/in/sayyed-ali-darijani-phd-28540640/
اقتصـاد و مدیریت تولید کشاورزی و منابع طبیعی، اقتصاد محیـط زیست، ارزشگذاری آلاینده های زیسـتی و منابع محیطی، امكان سنجی و تحلیل اقتصـادی- اجتـماعی پروژه... اقتصـاد مهـــندســی...، بیـمه و بانکـداری، سنجش و تحلیل كـارایی و بهـره وری، الگوسازی و بهینه یابی، كاربرد برنامه ریزی ریاضی و اقتصاد سنجی در مدیریت، مهندسی صنایع، علوم اقتصادی اجتماعی، و علوم محیطی، بازاریابـی و بازرگانی، مکـانیابی، مدیریت ریسک و بحران، برنامه ریزی شهری و روستایی، اقتصاد گردشگری و سلامت، اقتصاد مقاومتی، پدافند غیرعامل، و...
کرمان - کرمان
استادیار
اقتصاد و توسعه کشاورزی
دبيرستان جوادالائمه (ع) بم و دبیرستان شریعتی پابدانامتوسطهعلوم تجربی13681372
دانشگاه شهيد باهنر كرمانكارشناسيمهندسی اقتصاد کشاورزی13721376
دانشگاه تهرانكارشناسي‌ارشدمهندسی اقتصاد کشاورزی13761378
دانشگاه تهراندكتري تخصصیاقتصاد و مديريت توليد کشاورزی13781384
Graduate School, Faculty of Science, Agriculture & Engineering, University of Newcastle upon Tyne, UK University of Alberta, Edmonton, Canadaپژوهشي دكترياقتصاد محیط زیست و منابع محیطی13821384
آموزشیمؤسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییکارشناس و پژوهشگر13771380
مدیریتیدفتر امور پژوهش صندوق حمایت از فرصتهای شغلی، وزارت کار و امور اجتماعیكارشناس ارشد پژوهشی13801383
آموزشیگروه علوم كشاورزی فرهنگستان علومپژوهشگر 13831383
آموزشیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانعضو هیأت علمی13841391
آموزشیشهرداری گرگانمشاور اقتصادی و برنامه ریزی شهردار و شورای اسلامی شهر گرگان13861391
مدیریتیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانمدیر گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی13871389
مدیریتیشركت سهامی مزرعه نمونه، سازمان اتكا، وزارت دفاعمدیر مركز تحقیقات و پژوهشهای كاربردی، و مشاور عالی مدیر عامل در امور اقتصادی و برنامه ریزی13891389
آموزشیدفتر تحقیقات کاربردی، فرماندهی انتظامی استان گلستانعضو شورای پژوهشی حوزه مطالعات ملی تفرجگاهها، نظم و امنیت13901391
آموزشیدفتر ارتباطات مردمی دکتر محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم شریف کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، و رییس و نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادوار مختلفعضو کارگروه اقتصادی13911399
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز کرمانعضو هیأت علمی13911399
آموزشیشورای اسلامی شهر جهانی بممشاور ارشد اقتصادی، برنامه ریزی، مدیریتی، و فرهنگی شورای اسلامی شهرستان دارالصابرین بم13911399
آموزشیمرکز گسترش اقتصاد مقاومتی (گام)، با مجوز سازمان مشارکتهای اجتماعی وزارت کشورآموزش و مشاوره تخصصی تحقق و گسترش بنیادین اقتصاد مقاومتی با هیأت اُمنای مرکز 13931399
آموزشیمرکز رشد واحدهای فناوری، پارک علم و فناوری استان کرمانداور و ناظر طرحهای فناوری شرکتهای دانش بنیان13951398
آموزشیسازمان برنامه و بودجه استان کرمانعضو اتاق فکر سازمان برنامه و بودجه استان، و عضو کارگروه سند آمایش استان13951396
آموزشیشرکت دانش بنیان همیاران اقتصاد و کارآفرینی فیدار مستقر در پارک علم و فناوریهمکاریهای آموزشی و اقتصادی در حوزه آموزش سواد مالی و اقتصادی از مدرسه تا دانشگاه13961399
مقالات منتشر شده در نشریات ISC9 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی6 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه17 مورد مشاهده
رهبری معنوی در سازمان و مدیریت1393تالیفسازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
خوداشتغالی مفاهیم تجـارب و سیاستها1382تدوینوزارت كار و امور اجتماعی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تسلّط خوب به زبان انگلیسی، رایانه، و هنرهای تجسّمی (خطّاطی و موسیقی). تسلّط خوب به نرم‌افزارهاي کاربردي DEAP، Frontier، Shazam، SPSS، QSB، Lindo، Expert Choice،Lingo، Microsoft Office، COMFAR Expert، EndNote، Eviews و...
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :