احسان الهی فرد

ehsan_elahifard@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمان - سیرجان
مربی
صنایع
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اجراییپیام نور مرکز سیرجانمدیر گروه صنایع 13861399
مدیریتیریس آموزش مرکز سیرجانآموزش13871390
اجراییپیام نور کشوریکارگروه درسی13871393
مدیریتیپیام نوردفتر ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور سیرجان13881397
مدیریتیپیام تور مرکز سیرجانمدیر گروه فنی مهندسی 13891393
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :