الهام مهرابی گوهری

elham.mehrabi1@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمان - بم
استادیار
خاکشناسی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
نشریات یا مجلات فاقد نمایه22 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) براورد خصوصيات هيدروليكي خاك با استفاده از مدل شبكه عصبي-مصنوعي 1391.11.17 1392.03.01  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :