عرفانه راسخ جهرمی

rasekh83@pnu.ac.ir
09173924425
07154266044
09171920458
rasekh83@gmail.com
rasekh83@pnu.ac.ir
فارس - جهرم
مربی
علوم انسانی
دانشگاه دولتی شیرازکارشناسیاقتصادکشاورزی13751379
دانشگاه آزاد شیرازکارشناسی ارشدعلوم اقتصادی13791382
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی2 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی7 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه39 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) بررسي تجاري صادرات و وارادات محصولات كشاورزي در اقتصاد ايران با استفاده از روش همگرايي طي سالهاي1342-1387 1390.02.07 1390.09.27  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي اقتصادي صادرات محصولات كشاورزي و ارائه راهكارها 1387.01.20 1387.06.26  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي مسايل اقتصادي بازاريابي مركبات 1387.10.10 1389.07.14  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :