فرامرز سهرابی چاه حسن

fsohrabi642@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
ژنتیک ، اصلاح نباتات
کرمان - کهنوج
استادیار
علوم کشاورزی
اینجانب فرامرز سهرابی چاه حسن تا کنون 10 مقاله همایشی، دو مقاله علمی پژوهشی و یک مقاله آی اس آی و نیز یک طرح پژوهشی در سابقه پژوهشی خود دارم.
زابلکارشناسیزراعت و اصلاح نباتات13781382
زابلکارشناسی ارشداصلاح نباتات13821384
زابلدکتریاصلاح ناتات-بیومتری13921397
اجراییمدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قلعه گنجکارشناس و مروج کشاورزی (طرح امریه سربازی)13851387
اجراییمرکز آموزشی علمی کاربردی جیرفتطرح کارورزی سازمان نظام مهندسی13871388
آموزشیمرکز آموزشی علمی کاربردی جیرفتمدرس13871388
آموزشیدانشگاه دولتی جیرفتمدرس13881388
آموزشیپیام نور واحد کهنوجهیات علمی13891401
نشریات یا مجلات فاقد نمایه11 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) بررسي اثر نوع آبياري و تاريخ كاشت بر عملكرد و برخي صفات گوجه فرنگي 1389.09.09 1389.12.01کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
گذراندن با موفقیت آزمون زبان اتگلیسی وزارت علوم (msrt)
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :