فاطمه عزیززاده

fatazizzadeh21@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
بوشهر - شبانکاره
مربی
حقوق
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
نشریات یا مجلات فاقد نمایه4 مورد مشاهده
ارزیابی کارکرد سیستمهای دو مجلسی(با نگرش کاربردی سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران)1393تالیف 
دومجلسی1393تالیف 
(بنيادي) مجمع تشخيص مصل   ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي حدود اختيارات مجلس شوراي اسلامي در قانونگذاري در ايران   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :