فاطمه صابرماهانی

fatemehsaber2003@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمان - کرمان
دانشیار
شیمی
شهید باهنر کرمانکارشناسی- کارشناسی ارشد و دکتریشیمی تجزیه13701385
آموزشیبم -کرمانهیئت علمی13861401
اجراییکرمانمدیرگروه علوم پایه13971401
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI11 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه39 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(بنيادي) استفاده از پوست بادام،گردو و فندق براي حذف رنگ مالاشيت گرين از پسابهاي صنعتي   ناظر علمی :
(كاربردي) تعيين عنصر سنگين(كادميم ) در نمونه هاي ابي و بيولوژيكي 1388.10.28 1390.07.01  ناظر علمی :
(كاربردي) پيش تغليظ و اندازه گيري كاتيونهاي فلزي (پالاديم) در نمونه هاي محيطي به روش SPE 1388.02.26 1390.07.01  ناظر علمی :
(بنيادي) استخراج و پيش تغليظ مقاديركم نقره با استفاده از آلوميناي اصلاح شده 1390.09.22 1391.04.01  ناظر علمی :
(بنيادي) استفاده از ليگاند روبينيك اسيد جهت تعيين مقادير كم طلا در نمونه هاي آبي 1391.04.25 1391.10.01  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :