فرشته محمد حسنی جور

fereshtehmhasani@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمان - شهداد
استادیار
زیست شناسی
شهید باهنر کرمانکارشناسیعلوم گیاهی  
فردوسی مشهدکارشناسی ارشدفیزیولوژی گیاهی  
دانشگاه شهید باهنر کرماندکتریفیزیولوژی گیاهی  
آموزشیدانشگاه پیام نور بمهیات علمی  
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز بمعضو هیات علمی13861399
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها8 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی5 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه5 مورد مشاهده
نقش همزیستی اکتومیکوریزی در تخفیف سمیت ناشی از آلودگی فلزات سنگین1401تالیفپیدار
(كاربردي) تعيين ميزان نيترات سبزيجات شهرستان بم 1389.03.18 1390.02.01  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :