هادی ویسی

hadiveicy@pnu.ac.ir
hadiveicy@yahoo.com
ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک، منطقه گرایی، توریسم، دولت محلی و گاورننس شهری.
کرمان - کرمان
دانشیار
جغرافیا
دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیأت علمی و دانشیار پایه 17 رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور (مرکز کرمان) و رئیس دانشگاه پیام نور مرکز جیرفت (1397-1401) و مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان کرمان (از ابتدای خرداد 1401 تا کنون)
تربیت معلم تهران (دانشگاه خورازمی)کارشناسیجغرافیای طبیعی (گرایش اقلیم شناسی)13791383
تربیت مدرسکارشناسی ارشدجغرافیای سیاسی13831385
تربیت مدرسدکتریجغرافیای سیاسی13851389
دانشگاه تربیت مدرس دوره صلاحیت مدرسیصلاحیت مدرسی13871389
دانشگاه استراوا، جمهوری چکدوره فرصت مطالعاتیجغرافیای سیاسی13891389
آموزشیدانشگاه پیام نور عضو هیأت علمی با رتبه استادیار13901397
اجراییدبیر همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندیدبیر علمی همایش1395 
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان کرمان مدیر گروه استانی بخش علوم اجتماعی در استان کرمان13951398
مدیریتیرئیس دانشگاه پیام نور مرکز جیرفترئیس دانشگاه پیام نور مرکز جیرفت13961400
آموزشیدانشگه پیام نور (کرمان)عضو هیأت علمی با رتبه دانشیار13971401
اجرایی دانشگاه پیام نور استان کرمانمدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان کرمان14011402
داخل دانشگاهی3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC30 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS9 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه23 مورد مشاهده
مجموعه مقالات همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری1396تدوینعصر مدرن
جغرافیاهای منطقه خلیج فارس: واکاوی افقهای نوین در مطالعات منطقه ای خلیج فارس1396تالیفانتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران
مقدمه ای بر مخاطرات انسانی1395تالیفنشر انتخاب
جغرافیای سیاسی1402ترجمهدانشگاه تهران
درآمدی بر دولت محلی1392تالیفانتشارات سمت
مفاهیم و نظریه های جغرافیای سیاسی1394تالیفانتشارات سمت
(كاربردي) بررسي تآثير عوامل جغرافيايي بر امنيت اجتماعي استان كرمان 1392.08.01 1393.09.12کارفرماي طرح: فرماندهي انتظامي استان كرمان ناظر علمی :
(كاربردي) موانع توسعه صنعت توريسم در ايران 1391.02.04 1392.03.15  ناظر علمی :
GIS

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :