حامده خادم جهرمی

h.khadem@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
الهیات، فلسفه
فارس - جهرم
استادیار
معارف اسلامی
اصفهانکارشناسیالهیات (فلسفه)13791382
شیرازکارشناسی ارشدالهیات (فلسفه)13831385
علوم و تحقیقات تهراندکتریالهیات (فلسفه)13871392
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه8 مورد مشاهده
فرشته شناسی در آیین اشراق1387تالیف 
راهنمای جامع منطق1387تالیف 
(كاربردي) بررسي ميزان شناخت دانشجويان از آثار و ديدگاه هاي استاد مطهري و ضرورت آن در جامعه امروز 1390.01.24 1391.06.12  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي تطبيقي قدم هاي دوازده گانه با دستورات اسلام 1387.11.08 1389.07.14  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :