حمید آبسالان

*****
*****
کرمان - زنگی‌آباد
مربی
کشاورزی