حمید تابلی

htaboli@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمان - کرمان
دانشیار
مدیریت دولتی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISC5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی7 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه87 مورد مشاهده
مدیریت تولید و انبارداری1393تالیف 
اصول و مبانی بازاریابی در اسلام1393تالیف 
رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی ----1392تالیف 
بهره وری1393تالیف 
مدیریت استراتژیک با مبانی اسلامی1393تالیف 
مبانی و فلسفه مدیریت اسلامی ----1392تالیف 
اقتصاد دولت اسلامی ---1391تالیف 
اصول و مبانی بازاریابی خیرخواهانه1393تالیف 
توسعه اقتصادی با مبانی اسلامی ---1391تالیف 
مبانی فلسفی مدیریت در مکاتب مختلف دنیا -----1392تالیف 
رفتار شهروند سازمانی1390تالیف 
اصول و مبانی تئوری رهبری و ارائه مدل رهبری در نهج البلاغه1392تالیف 
مبانی و فلسفه اقتصاد اسلامی ---1391تالیف 
اصول عدالت سازمانی در اسلام1393تالیف 
گردشگری اسلامی1392تالیف 
(بنيادي) بررسي رابطه بين استراتژي روابط بين سازماني و توانمندسازي كاركنان 1392.04.29 1392.06.30  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي رابطه بين هوش هيجاني و اجزاي آن با تعهد سازماني دانشجويان كارمند كارشناسي ارشد مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رفسنجان 1392.03.19 1392.03.30  ناظر علمی :
(بنيادي) روشها و فناوريهاي نوين تدريس و مديريت كلاس در آموزش عالي 1392.03.19 1392.03.30  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي رابطه سيستم هاي اطلاعاتي و چابكي سازماني در دانشگاه پيام نور كرمان 1390.09.22 1390.12.01  ناظر علمی :
(بنيادي) تدوين سند راهبردي صادرات غير نفتي استان كرمان 1390.07.05 1390.07.30  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي رابطه بين ابعاد ساختاري سازمان با سلامت سازماني در دانشگاه پيام نور كرمان 1390.01.31 1390.05.01  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي رابطه بين اتوماسيون اداري و ميزان اثربخشي سازماني در دانشگاه پيام نور كرمان 1390.09.22 1390.12.01  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي مقايسه اي قدرت پيش بيني الگوهاي شبكه عصبي با ساير روش هاي پيش بيني 1390.03.25 1390.07.01  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :