حیدر امیر پور

DR.AMIRPOUR@PNU.AC.IR
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تهران - تهران
دانشیار
الهیات
دانشگاه تهراندکترای تخصصیفقه و حقوق اسلامی  
دانشگاه پیام نور مرندکارشناسیالهیات-فقه و مبانی حقوق13781382
دانشگاه تهرانکارشناسی ارشدالهیات-فقه و مبانی حقوق13831385
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه4 مورد مشاهده
ترجمه مقالات بیع، احکام، فقه، عقد و فتوا1397ترجمهدادنامه
شورای حل اختلاف1391تالیفامیرکبیر
روش تحقیق در علوم اسلامی1398تالیفدادنامه
تحلیل مبانی فقهی و حقوقی شورای حل اختلاف و نهادهای مشابه1390تالیف 
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :