هوشنگ حمیدیان

h_hamidian@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمان - کرمان
دانشیار
شیمی
دانشگاه تبریزکارشناسیشیمی کاربردی13681373
دانشگاه شهید باهنر کرمانکارشناسی ارشدشیمی آلی13761379
دانشگاه شهید باهنر کرماندکتراشیمی آلی13801385
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISI7 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه25 مورد مشاهده
آزمایشگاه شیمی و تکنولوژی رنگ1388تالیفدانشگاه پیام نور
شیمی و تکنولوژی رنگ1390تالیفدانشگاه پیام نور
(كاربردي) ارزيابي اثرات حلال و گروه هاي استخلافي بر روي طيف هاي الكتروني جذبي رنگ هاي ديسپرس آزو جديد سنتز شده حاوي حلقه باربيتوراتي 1391.08.30 1391.11.01  ناظر علمی :
(بنيادي) يك روش جديد براي سنتز مشتقات اكسازولون ها 1391.02.04 1391.12.12  ناظر علمی :
(بنيادي) يك روش جديد براي سنتز مشتقات 1و3و4-تياديازول با استفاده از هتروپلي اسيد ها تحت شرايط بدون حلال 1389.08.01 1390.12.01  ناظر علمی :
(بنيادي) سنتز رنگ هاي آزو جديد با استفاده از اكسازولون ها 1387.10.14 1390.11.18  ناظر علمی :
(كاربردي) ارزيابي و بررسي خاصيت بازدارندگي رنگ هاي آزو جديد برروي تيروزيناز 1391.09.27 1392.06.01  ناظر علمی :
(بنيادي) ارزيابي بررسي خاصيت بازدارنگي رنگ هاي آزو جديد بر روي تيروزيناز   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :